អានុភាពគណនី
account.institutional.settings.leverage.value
គណៈកម្មការ
account.institutional.settings.commissions.value
រីករាលដាល
account.institutional.settings.spreads.value
ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា
account.institutional.settings.deposit.value
ការធានារ៉ាប់រងរអិល
account.institutional.settings.insurance.value
ការការពារតុល្យភាពអវិជ្ជមាន
account.institutional.settings.protection.value